Fragt & Levering

Anvendelsesområde

Disse salgsbetingelser finder anvendelse, når du som forbruger handler på www.peddigoshop.com til levering i Danmark.

Disse salgsbetingelser udgør sammen med ordrebekræftelsen, det samlede aftalegrundlag for dit køb.

Den samlede aftale og de øvrige oplysninger på websiden findes kun på dansk. Du skal være fyldt 18 år for at kunne handle på websiden.

Bemærk, at www.peddigoshop.com udelukkende er for forbrugere, ikke erhvervsdrivende.

Ved bestilling af varer via www.peddigoshop.com bekræfter du således, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

Online-handel

Nedenfor følger en beskrivelse af købsprocessen, så du altid kan føle dig tryg, når du handler på www.peddigoshop.com.

  • Læs om varerne
  • Vælg den ønskede vare
  • Læg den i indkøbskurven
  • Vælg forsendelses- og betalingsmåde
  • Kontrollér bestilling og ret evt. indtastningsfejl
  • Bekræft bestillingen og acceptér salgs- og leveringsbetingelser
  • Du modtager elektronisk kvittering for modtagelsen af din bestilling
  • Du modtager bindende ordrebekræftelse fra PeddiGo Pet Shop

Din bestilling

Du skal være opmærksom på, at din afgivelse af bestilling ikke er en juridisk bindende aftale. Der er først indgået en bindende aftale mellem dig og PeddiGo Pet Shop, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra PeddiGo Pet Shop på email.

Det betyder, at PeddiGo Pet Shop har mulighed for at annullere din bestilling som følge af prisfejl, trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt, force majeure, hvis varen ikke er på lager og lignende situationer.

Når du har afgivet en bestilling via websiden, vil PeddiGo Pet Shops system sende dig en automatisk genereret e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Kvitteringen er ikke en ordrebekræftelse.

Du opfordres til at læse ordrebekræftelsen grundigt igennem og tjekke, at den stemmer overens med bestillingen. Hvis den ikke stemmer overens med din bestilling, f.eks. fordi PeddiGo Pet Shop kun kan levere én af to bestilte varer vil du have mulighed for at annullere ordren med en kort frist på 2 dage. Er der tale om andre typer af uoverensstemmelser, skal du uden ugrundet ophold give PeddiGo Pet Shop skriftlig besked herom, så vi kan få rettet en eventuel fejl i ordrebekræftelsen. Sker henvendelse ikke som anført, vil bestillingen gennemføres i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ordrebekræftelsen. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem oplysninger angivet på www.peddigoshop.com og i ordrebekræftelsen, er det oplysningerne som angivet i ordrebekræftelsen, der er gældende i aftaleforholdet. 

Betaling

Når du handler på PeddiGo Pet Shops hjemmeside, er det PeddiGo Pet Shop, som håndterer betalingen. Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling, skal du kontakte PeddiGo Pet Shop.

PeddiGo Pet Shop modtager betaling med VISA-dankort, Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Betaling vil blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Alle udgifter i relation til varen, herunder til porto, fragt, emballage mv., samt en samlet pris vil fremgå ved bestilling og af ordrebekræftelsen.

Leveringsomkostninger er en fast pris på 49,-. Hvis du køber flere varer, vil alle varer som udgangspunkt sendes i samme leverance og du vil kun opkræves levering én gang.

PeddiGo Pet Shop forbeholder sig retten til fra dag til dag at ændre sine priser på www.peddigoshop.com, herunder som følge af fx moms- og afgiftsændringer samt som følge af prisstigninger hos PeddiGo Pet Shop’s egne leverandører.

Levering og forsinkelse

Leveringstidspunkt:

Forventet leveringstidspunkt vil fremgå i forbindelse med din bestilling og på ordrebekræftelsen, idet det bemærkes, at denne er skønsmæssigt ansat. En mindre udskydelse af leveringstiden med op til 2 arbejdsdage, anses i enhver henseende som rettidig levering således, at du ikke af denne årsag kan gøre nogle misligholdelsesbeføjelser gældende overfor PeddiGo Pet Shop. Hvis leveringen af dine varer er forsinket, så får du besked, så snart PeddiGo Pet Shop bliver opmærksom på forsinkelsen. Du får samtidig besked om, hvornår du kan forvente, at din vare vil blive leveret. PeddiGo Pet Shop tager forbehold for leveringssvigt fra PeddiGo Pet Shops leverandører.

Leveringsmåde:

Leveringsmåden fremgår af ordrebekræftelsen. 

Risikoens overgang:

PeddiGo Pet Shop bærer risikoen for varerne, indtil de er overgivet til dig, dvs. indtil varerne er  kommet i din besiddelse.

Spørgsmål til din levering?

Har du spørgsmål til din levering, så kontakt os på hjemmesiden under fanen ”Kontakt”.

Fortrydelsesret

14 dages fortrydelsesret

Fortrydelsesretten giver dig ret til at fortryde købet uden angivelse af årsag. For at benytte dig af  fortrydelsesretten, skal du seneste 14 dage efter modtagelse af varen, give PeddiGo Pet Shop skriftlig meddelelse herom via e-mail support@peddigo.com.

Du skal herefter returnere varen uden unødig forsinkelse senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt PeddiGo Pet Shop, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du blot returnerer eller afsender varen inden udløbet af de 14 dage.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

PeddiGo Pet Shop skal refundere det beløb, som du har betalt for varen, herunder leveringsomkostninger (dog ikke påløbne omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som PeddiGo Pet Shop har tilbudt). Beløbet skal refunderes uden unødig forsinkelse til dig og senest 14 dage fra den dato, hvor PeddiGo Pet Shop har modtaget din meddelelse om at du ønsker at benytte fortrydelsesretten. PeddiGo Pet Shop kan dog tilbageholde beløbet, indtil varen er modtaget retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret/afsendt.

Varens stand efter returnering:

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet, kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Udgifter og risiko ved returnering:

PeddiGo Pet Shop afholder udgifterne for returnering af varen, men du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og indtil den igen er i PeddiGo Pet Shops besiddelse. 

Reklamationer

Du har som forbruger, i henhold til købeloven, 2 års reklamationsret fra modtagelse af varen. Herefter kan du ikke påberåbe dig mangler ved varen.

Hvornår og hvordan skal man reklamere?

Når du modtager varen, opfordres du til hurtigst muligt at undersøge varen for fejl og mangler, herunder om den svarer til ordrebekræftelsen, eller om varen er blevet beskadiget under transporten.

Hvis der foreligger en mangel ved varen, skal du reklamere skriftligt til PeddiGo Pet Shop, med konkret angivelse af, hvori manglen består. Reklamationen skal ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

Foreligger der en mangel ved det leverede, har du valgfrihed mellem at kræve afhjælpning eller omlevering af varen, medmindre dette er en umulighed for PeddiGo Pet Shop eller vil påføre PeddiGo Pet Shop uforholdsmæssigt store omkostninger. Ønsker du i stedet et forholdsmæssigt afslag i prisen eller – såfremt manglen er væsentlig – at hæve købet, har PeddiGo Pet Shop mulighed for forinden da at forsøge at afhjælpe manglen, eller alternativt at tilbyde omlevering af varen.

Såfremt den mangelfulde vare skal returneres til PeddiGo Pet Shop, aftales det særskilt med PeddiGo Pet Shop, hvordan varen returneres og om udgifterne herfor vil blive refunderet.

Forandring af, eller indgreb i, varen efter modtagelse, herunder forsøg på at rette op på en evt. fejl eller mangel uden PeddiGo Pet Shops samtykke, fritager PeddiGo Pet Shop for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på bestilte eller leverede varer.

Ansvarsbegrænsning:

For krav, som vedrører PeddiGo Pet Shops opfyldelse eller mangelfulde opfyldelse af sine forpligtelser, er du berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

PeddiGo Pet Shops erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for varen, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Force Majeure:

PeddiGo Pet Shop er ikke erstatningsansvarlig over for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter bestillingen af varen, og skyldes ekstraordinære omstændigheder, som PeddiGo Pet Shop ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset f.eks. arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, epidemiudbrud eller pandemiudbrud, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes PeddiGo Pet Shop.

Produktansvar:

PeddiGo Pet Shop hæfter alene for produktansvar i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i dansk ret. Du skal straks underrette PeddiGo Pet Shop, såfremt tredjemand gør det produktansvar gældende overfor dig.

Vi gør opmærksom på at fragt og levering kan være forsinket for nuværende grundet Covid-19

 

Back to the top